Hanson and the Beast (NR)

Comedy January 5, 2018
Yang Xiao Shaofeng Feng, Yifei Liu, Guangjie Li, Jingfei Guo, Junyan Jiao, Naijin Xiong, Zixian Zhang, Jie Zhu, Yumi Chen Yang Xiao, Yi Wen Guo Kuo-fu Chen Asia Releasing

Watch the Trailer

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >