Blue Exorcist the Movie (NR)

Action/Adventure 88 August 17, 2013
Atsushi Takahashi Nobuhiko Okamoto, Jun Fukuyama, Kana Hanazawa, Kazuya Nakai, Koji Yusa, Yuki Kaji, Kamiya Hiroshi, Keiji Fujiwara, Kugimiya Rie, Hidenobu Kiuchi Reiko Yoshida, Kazue Kato Eleven Arts

Watch the Trailer

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >