Bi, Don't Be Afraid (Bi, dung so!) (NR)

Drama 90 December 31, 1969
Dang Di Phan Phan Thanh Minh, Nguyên Thi Kiêu Trinh, Nguyen Ha Phong, Nguyên Thi Kiêu Trinh